Logo altLogo alt
Prihlásiť | Váš účet

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie

1.Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej VOP) sa riadia všetky obchodno- právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim t.j. spoločnosťou EMZET Cool, s.r.o.,  so sídlom Hlavná 568/206, 082 16 Fintice IČO: 47675152, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 30081/P

2.Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky.

3.Prevzatím tovaru podľa dodacieho listu alebo uzatvorením zmluvy  kupujúci vyjadruje súčasne svoj súhlas s týmito VOP.

II. Základné pojmy

1.Predávajúci - EMZET Cool s.r.o., so sídlom Hlavná 568/206, 082 16 Fintice IČO: 47675152, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 30081/P.

2.Kupujúci – právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou EMZET Cool s.r.o. kúpnu zmluvu, či už ústne alebo písomne, o kúpe tovaru.

3.Účastníci – predávajúci a kupujúci.

4.Písomná forma dokumentov – rozumie sa - list, fax, elektronická forma t.j. e-mail.

5.Kúpna zmluva – písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomné potvrdené návrhy účastníkov.

III .Objednanie tovaru

1.Kupujúci si objednáva tovar písomne, faxom, e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ si kupujúci objednáva tovar prvýkrát, je povinný predložiť predávajúcemu nasledovné údaje:

1.aÚplné znenie obchodného mena podľa platnej registrácie ( IČO, DIČ a v prípade platcu DPH, adresa, sídlo...)

1.bMeno a priezvisko štatutára alebo osoby oprávnenej konať v zmluvných vzťahov

1.cĎalej je potrebné uvádzať: označenie predmetu dodávky, spôsob odberu tovaru , termín dodávky, miesto prevzatia tovaru.

2.Predávajúci zašle kupujúcemu, pokiaľ možno obratom, potvrdenie objednávky.

3.Predávajúci a kupujúci netrvajú na používaní zaručeného elektronického podpisu a úkony vykonané prostredníctvom elektronickej pošty z kontaktnej e-mailovej adresy sú záväzné.

4.V prípade registrovaných zákazníkov objednávka môže mať formu ústnej dohody.

IV. Platobné podmienky a cena

1.Právo fakturovať vzniká predávajúcemu v okamihu splnenia dodávky.

2.Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, ak nie je určené inak.

3.Zaplatením faktúry sa rozumie deň pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho. V prípade nedodržania termínu splatnosti, je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky za každý deň z omeškania.

4.Kúpna cena je stanovená podľa cenníka predávajúceho, platného ku dňu uzavretia zmluvy, ak zmluvné strany sa nedohodnú v konkrétnom prípade inak.

5.Ceny tovarov neuvedených v cenníku predávajúceho sú stanovené dohodou. Takto stanovené ceny sú uvedené FCO sklad predávajúceho v Prešove, a to bez DPH, a ceny za dopravu.

6.Tovar, ktorý je predmetom obchodného vzťahu (predávajúci – kupujúci), je až do uhradenia faktúry majetkom predávajúceho. Počas tejto doby nesmie kupujúci bez súhlasu predávajúceho tento tovar previesť na tretiu osobu.

V. Dodanie tovaru

1.Dodanie tovaru sa uskutočňuje v zmysle §412 Obchodného zákonníka.

2.V prípade, ak prevzatie tovaru bude potvrdené podpisom preberajúceho, má sa za to, že preberajúca osoba je splnomocnená kupujúcim a že sa teda jedná o osobu oprávnenú k tomuto úkonu v zmysle §15 odseku 1 Obchodného zákonníka.

3.Dodanie tovaru je splnené v prípade jeho dodania kupujúcemu, resp. prvému prepravcovi, ak to nebolo dohodnuté inak.

4.Ak kupujúci neprevezme riadne ponúknutý tovar, alebo inak zmarí dodávku tovaru, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody za daný tovar.

VI. Vratné obaly

1.Predávajúci dodáva tovar – chladivá - v transportných vratných obaloch.

2.Na vratné obaly predávajúci môže požadovať zálohu.

3.Predávajúci poskytne kupujúcemu tlakovú fľašu na obdobie 6 mesiacov bezplatne.

4.V prípade, ak kupujúci nevráti do konca tejto lehoty tlakovú fľašu, predávajúci má právo mu ju vyfakturovať.

VII. Zodpovednosť za tovar - reklamácie

1.Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať ho. Reklamácia na viditeľné poškodenie tovaru je možná len pri jeho prevzatí.

2.V prípade doručenia treťou osobou je potrebný zápis o poškodení podpísaný osobou ktorá tovar doručila.

3.Kupujúci si uplatňuje právo za zodpovednosť za škodu u predávajúceho výhradne písomnou formou – reklamačným protokolom, a to hneď potom, ako závadu zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Reklamácia musí obsahovať označenie závady, popis ako sa prejavuje a návrh spôsobu jej odstránenia.

4.Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru, ktoré vznikli jeho neodbornou inštaláciou, používaním alebo neodborným zásahom, vrátane neodborného odstraňovania porúch. Taktiež nezodpovedá za škody, ktoré vznikli používaním tovaru v rozpore s Návodom na používanie.

5.Predávajúci ďalej nezodpovedá za škody, ktoré vznikli na tovare alebo majetku kupujúceho alebo tretej osoby vzniknuté nesprávnou manipuláciou alebo neodborným zásahom.

6.Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru vzniknuté vplyvom výpadku alebo poruchy elektrickej siete, živelnými pohromami alebo zásahmi vyššej moci.

7.Predávajúci si vyhradzuje právo preveriť príčinu poškodenia dostupným spôsobom. Ak sa dodatočne zistí, že predávajúci za vadu nezodpovedá, má právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov vynaložených na odstránenie tejto závady a nákladov súvisiacich s neuznanou reklamáciou . Kupujúci nesie náklady za výkon práce a režijné náklady a predávajúci nesie priame materiálové náklady na odstránenie vady.

VIII. Záručné podmienky

1.Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v dĺžke 12 mesiacov (ak nie je dohodnuté inak) od splnenia dodávky, ktoré sa uskutočnilo prevzatím kupujúcim alebo jeho predaním prvému verejnému prepravcovi k preprave kupujúcemu.

2.Záručná doba môže byť podľa osobitnej dohody určená aj inak. Tá však musí byť písomne dohodnutá a podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami, ktoré sú stanovené predávajúcim v ročných intervaloch odo dňa prevzatia tovaru podľa odovzdávacieho a záručného protokolu.

3.U kondenzačných jednotiek (agregátov) sa v prípade poruchy na kompresore a ventilátore vzťahuje záruka len na samotný diel

IX. Záverečné ustanovenia

1.Kupujúci týmto udeľuje súhlas predávajúcemu, aby ako správca spracovával všetky osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré mu oznámil, a to včítane rodného čísla u fyzických osôb a telefónneho čísla, a to v súlade so zákonom O ochrane osobných údajov v platnom znení.

2.Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom ponúkaných služieb, k marketingovým účelom a akvizičnej činnosti.

3.Tento súhlas so spracovaním údajov sa rovnako vzťahuje na všetkých ďalších nadobúdateľov alebo spracovateľov týchto údajov.